Bez kategorii

Przedawnienie odsetek a egzekucja komornicza

W roku 2003 otrzymałem nakaz zapłaty. Następnie wszczęto wobec mojej osoby egzekucję komorniczą, która to została umorzona w roku 2004. Kilka dni temu otrzymałem informację od Komornika o ponownym wszczęciu egzekucji względem mojej osoby. Czy odsetki nie powinny być wyliczone tylko za ostatnie 3 lata? Czytałem, iż w takich terminach odsetki się przedawniają.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zarzut przedawnienie w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest brany pod uwagę z urzędu a jedynie na wniosek zgłoszony przez dłużnika. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
[wazne]Jak słusznie wskazał Sądu Najwyższy w wyroku z dnia 8 czerwca 1972 roku w sprawie II CZ 72/72 jeżeli objęte tytułem wykonawczym roszczenie rzeczywiście przedawniło się zgodnie z art. 125 kc, to dłużnik może powództwem przeciwegzekucyjnym bronić się przed egzekucją niezależnie od tego, czy wierzyciel dysponuje pierwotnym czy też ponownie wydanym tytułem wykonawczym.[/wazne]
Proszę jednak pamiętać, iż bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
Bezpośrednią czynnością zmierzającą do egzekwowania roszczenia i przerywającą tym samym bieg przedawnienia – jest złożenie wniosku wraz z tytułem egzekucyjnym do właściwego sądu lub komornika o wszczęcie egzekucji.
Zakładając, iż od czasu umorzenia postępowania egzekucyjnego w roku 2004 do roku 2013 nie toczyła się żadna egzekucja Komornicza to w chwili obecnej może wystąpić Pan z powództwem przeciwegzekucyjnym w związku z przedawnieniem odsetek za okres od roku 2003 do 2010.
W pozwie należy również wnieść o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie egzekucji w stosunku do należności objętej pozwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.