Bez kategorii

Przedawnienie odsetek, roszczenia o świadczenia okresowe

Otrzymałem właśnie wezwania od firmy windykacyjnej w sprawie zadłużenia, jakie powstało w 2006 roku względem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Należność główna to 2500 zł + odsetki. Czy powinienem tą należność zapłacić czy też czekać na nakaz i wnieść sprzeciw?

Niestety na postawione przez Pana pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jak wynika z załączonego wezwania dyskusyjny może okazać się zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia. Orzecznictwo sądów w tej materii obecnie jest rozbieżne i różne sądy orzekają o przedawnieniu tego typu roszczeń w okresach 2,3 a nawet 10 letnich.
Z całą pewnością przynajmniej w części natomiast uległy przedawnieniu odsetki. Zgodnie bowiem z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Na potrzeby wykładni art. 118 Kodeksu cywilnego można przyjąć, że roszczenie o świadczenie okresowe musi charakteryzować się następującymi cechami: przedmiotem świadczenia muszą być pieniądze lub rzeczy oznaczone rodzajowo, w ramach jednego i tego samego stosunku prawnego dłużnik ma spełnić wiele świadczeń jednorazowych, spełnienie tych świadczeń następuje w określonych regularnych odstępach czasu, świadczenia te nie składają się na pewną z góry określoną całość. Świadczeniem okresowym jest np. obowiązek uiszczania czynszu z tytułu najmu, dzierżawy, jak również odsetki, i to zarówno umowne, jak i ustawowe związane z opóźnieniem płatności.
[wazne]Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie I CNP 22/2011 roszczenia o odsetki za opóźnienie przedawniają się w terminie trzyletnim ustanowionym w art. 118 k.c. dla roszczeń o świadczenia okresowe także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 k.c. Roszczenie o odsetki za opóźnienie nie może się jednak przedawnić później niż roszczenie główne, chyba że przed upływem terminu przedawnienia roszczenia głównego nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o odsetki za opóźnienie lub wygaśnięcie roszczenia głównego.[/wazne]
Po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu będzie Pan miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i podniesienie w nim zarzutu przedawnienia dochodzonego roszczenia. W przypadku przegrania sprawy sąd obciąży Pana kosztami procesu tj. ok. 125 zł opłaty sądowej oraz kosztami zastępstwa procesowego strony przeciwnej tj. 600 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.