Bez kategorii

Przedawnienie rachunku telefonicznego

W styczniu 2010 roku postanowiłem zmienić operatora telefonii komórkowej z Plusa na Play. Chcąc zachować numer telefonu poprosiłem przez operatora Play aby mnie przeniesiono. W myśl ówczesnych przepisów taka operacja powinna trwać kilka dni. Od Play dowiedziałem się, że Plus dopiero w kwietniu przekaże numer. Oburzony takim postawieniem sprawy postanowiłem nie zapłacić za ostatnie usługi telefoniczne. Wyszło tego ok. 141 zł. Po przeniesieniu się do Play, Plus wysyłał mi upomnienia o uregulowaniu należności, ale je konsekwentnie je ignorowałem. W 2012 r. dostałem wezwanie do zapłaty od firmy, która ten dług wykupiła (Intrum Justitia Dept Fund 1 Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny), kwota i odsetki karne ok. 180 zł. Po kilku miesiącach otrzymałem z Sądu w Lublinie wezwanie do zapłaty należności + 90 koszty procesowe. Od przedmiotowego nakazu zapłaty wniosłem w terminie sprzeciw. Obecnie otrzymałem z Sądu Rejonowego w Warszawie odpis pozwu z złącznikami i wezwanie do usunięcia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez złożenie sprzeciwu na urzędowym formularzu dla postępowania uproszczonego, wypełnionego stosownie do jego pouczeń i podpisanego, z odpisem sprzeciwu dla strony przeciwnej w terminie 2 tygodniowym od doręczenie zobowiązania pod rygorem pominięcia stanowiska wyrażonego w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym i wydania wyroku zaocznego w sprawie. Moje pytanie dotyczy czy moja sprawa przypadkiem się nie przedawniła ? Jak również, co powinienem zrobić ?
W pierwszej kolejności ustosunkuję się do zapytania w sprawie przedawnienia roszczeń o zapłatę za rachunek telefoniczny pochodzący z roku 2010. Zgodnie z dyspozycją art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Natomiast zgodnie z art. 751 Kodeksu cywilnego z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom.
[wazne]W omawianej sprawie nie będzie miała zastosowania norma art. 751 Kodeksu cywilnego, która ustanawia dla umów o świadczenie usług 2-letni termin, a to z racji tego, iż przepis ten dotyczy jedynie umów nie uregulowanych innymi przepisami. Wyklucza to umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, której istotne elementy są regulowane przez prawo telekomunikacyjne. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy (por. uchwała SN z 7 maja 2009 r. o sygn. III CZP 20/09).[/wazne]
Co istotne złożenie pozwu w Sądzie Rejonowym dla Lublina Zachód przerwało bieg terminu przedawnienia przedmiotowego roszczenia (art. 123 Kodeksu cywilnego). Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
W sprzeciwie od nakazu zapłaty powinien, więc Pan się skupić nie na podnoszeniu zarzutu przedawnienia a na niewykazaniu przez wierzyciela istnienia wierzytelności oraz przejściu przedmiotowej wierzytelności na Powoda. Zgodnie z dyspozycją art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Konsekwencją złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest przekazanie sprawy do rozpoznania przez sąd właściwy dla Pana miejsce zamieszkania. W takiej sytuacji sąd bada czy sprzeciw spełnia warunki formalne właściwe dla postępowania toczącego się po przekazaniu mu sprawy. W sytuacji, gdy postepowania, jak w Pana sprawie, toczy się w tzw. trybie uproszczonym konieczne złożenie jest sprzeciwu od nakazu zapłaty na urzędowym formularzu, którego wzór można pobrać z strony internetowej – sprzeciw od nakazu zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.