Bez kategorii

Przedawnienie wierzytelności objętej nakazem zapłaty

Firma windykacyjna upomina się o mój dług dotyczący kredytu. Pierwsze pismo, które mam jest z dnia 10 kutego 2003 roku i jest to postanowienie z Sądu dla Wrocławia Fabrycznej Wydział I Cywilny. Drugie pismo, jakie posiadam to nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 20 października 2004 roku. Trzecie to zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego przez komornika z dnia 20 marca 2005 roku. Czy ten dług jest przedawniony a jeżeli nie to kiedy się przedawnia?

Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Wyżej powołany przepis ustanawia dziesięcioletni termin takich roszczeń, niezależnie od tego, jaki termin przedawnienia był przewidziany przez właściwe przepisy dla roszczenia danego rodzaju. W przypadku więc terminów przedawnienia krótszych niż lat 10, przerwanie biegu terminu przedawnienia przez wytoczenie sprawy przed sądem lub innym właściwym organem ma (w razie wygrania postępowania przez wierzyciela) nie tylko taki skutek, że przedawnienie biegnie na nowo dopiero po zakończeniu postępowania, lecz także ten, że nowy termin przedawnienia (rozpoczynający się od zakończenia postępowania) staje się terminem dziesięcioletnim.
Należy jednak pamiętać, iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
Przekładając powyższe regulacje prawne na grunt przedstawionego przez Pana problemu należy uznać, iż należność główna dochodzone przez wierzyciela nie uległa jeszcze przedawnieniu, przedawni się ona dopiero z upływem 10 lat od umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Komornika o ile w tym czasie nie będzie wszczęte kolejne postępowanie egzekucyjne. W znacznej mierze natomiast przedawnieniu uległy odsetki naliczone przez wierzyciela.
W mojej ocenie na chwilę obecną należy nie wdawać się w dyskusje z wierzycielem a w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego konieczne będzie złożenie pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności tj. w zakresie w jakim obejmuje on przedawnione odsetki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.