Bez kategorii

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Kilka dni temu dostałam nakaz zapłaty w trybie upominawczym wydany w postępowaniu uproszczonym. Pozew został złożony na formularzu przez RWE i dotyczy faktur wystawionych na moją mamę tuż przed i po jej śmierci – za okres od kwietnia 2010 roku do marca 2012 roku. Firma RWE ustaliła, że jestem na stałe zameldowana pod tym samym adresem i na tej podstawie stwierdza, iż jestem faktycznym odbiorcą energii elektrycznej.
W miejscu stałego zameldowania nie mieszkam od sierpnia 2009 roku. Sprawy związane z pogrzebem mojej mamy i “zamykaniem” jej spraw musiały się zająć osoby trzecie. Ja niezwłocznie przekazałam do nadania list (zwykły) do RWE z odpisem aktu zgonu mojej mamy, jednak nie dostałam żadnej odpowiedzi, jak również nie docierała do mnie korespondencja wysyłana na adres stałego zameldowania. Nie miałam świadomości narastającego długu.
Rozumiem, że to wszystko nie jest dla mnie powodem do uchylania się od spłacania długu po mojej mamie, który dziedziczę wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – ale RWE nie powołuje się na fakt dziedziczenia).
Problem polega na tym, że mieszkanie należy do Telekomunikacji Polskiej S.A. i nie miałam prawa (bez specjalnych starań) przejąć go po mamie. Ostatecznie zostało ono przekazane Administratorowi mieszkania Raportem Zdawczo-Odbiorczym w sierpniu 2011 roku wraz z odłączonym od prądu licznikiem energii elektrycznej. Byłam przekonana, że taka jest procedura i licznik ma pozostać do momentu ponownego podłączania energii elektrycznej przez Administratora budynku.
Czym i jak mogę uzasadnić sprzeciw w sprawie spłacania należności ?
Zgodnie z przepisami prawa Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli dokumenty dołączone do pozwu oraz okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości. Pozwany po doręczeniu nakazu zapłaty ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu uproszczonym. Co niezmiernie istotne w postępowaniu uproszczonym obowiązuje zasada uniemożliwiająca zmianę powództwa w trakcie trwania procesu.
Natomiast sprzeciw od nakazy zapłaty w postępowaniu uproszczonym należy wnieść na urzędowym formularzu, podobnie jak sam pozew. W niniejszej sprawie bez większych problemów sprawę Pani wygra lub w znacznej części wygra. W śród zarzutów w sprzeciwie od nakazu zapłaty można podnieść następujące argumenty.
Naruszenie przepisów o reprezentacji
Zgodnie z art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego – w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi – adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.
[wazne]Co istotne jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie I Acz 540/93 W sytuacji, gdy osoba podająca się za pełnomocnika procesowego strony i załączająca dokument w postaci pełnomocnictwa, w ocenie sądu orzekającego nie posiada przymiotu pełnomocnika, gdyż nie odpowiada kryteriom określonym przez ustawodawcę nie ma podstaw do zakwalifikowania tego braku jako braku formalnego, dającego się usunąć w trybie, terminie i pod rygorem określonym w art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego. W istocie bowiem jest to brak o charakterze przesłanki procesowej, tj. brak należycie umocowanego pełnomocnika strony. [/wazne]
W niniejszej sprawie co prawda pełnomocnik twierdzi, iż jest pracownikiem powoda ale w żaden sposób tego nie wykazał poprzez chociażby dołączenie kopii umowy o pracę. To na pełnomocniku Powoda ciąży obowiązek wykazania zdolności pełnienia funkcji pełnomocnika procesowego.
Brak podstawy faktycznej dochodzonych roszczeń
Zgodnie z przepisami dotyczącymi najmu za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa powyżej, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.
Chodzi tu o osoby, które nie są współnajemcami lokalu, ale stale zamieszkują w najętym lokalu. Stale zamieszkują z najemcą osoby, dla których w najętym lokalu znajduje się centrum aktywności życiowej.
Co niezmiernie istotne śmierć najemcy powoduje wygaśnięcie stosunku najmu. Mając na uwadze fakt, iż najemca zmarł w 2010 roku a Pani ostatecznie zdała lokal w 2011 roku Powód nie może powoływać się na powyższe przepisy twierdząc, iż to Pani zobowiązana jest do zapłaty za energię elektryczną w lokalu.
Przedawnienie dochodzonych roszczeń
Nadto z ostrożności procesowej w sprzeciwie od nakazu zapłaty należy podnieść zarzut przedawnienia dochodzonych przez Powoda roszczeń. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
W przypadku sprzedaży energii elektrycznej zastosowanie znajdzie art. 554 Kodeksu cywilnego – roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. W art. 555 Kodeksu cywilnego ustawodawca wskazał, iż powyższy przepis stosuje się również do sprzedaży energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.