Bez kategorii

Sprzeciw od prawomocnego nakazu zapłaty

Zostało mi zajęte wynagrodzenie przez komornika na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód. O wydaniu nakazu zapłaty dowiedziałem się dopiero od księgowej. Po telefonie do Sądu uzyskałem informację iż jest to wierzytelność odkupiona z firmy Żagiel przez Prokura .Jedyną moją stycznością z firmą Żagiel był kredyt na zakup komputera około czternastu lat temu .Do chwili obecnej nie dostałem żadnej informacji od Żagla o moim zadłużeniu. Po interwencji w Sądzie otrzymałem kod dostępu do akt. Komornik zajął już trzy wynagrodzenia. Proszę o pomoc co mogę zrobić i czy jest szansa na odzyskanie zajętych pieniędzy.

Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód rozpoznaje sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego pozwany po doręczeniu nakazu zapłaty ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.
Zgodnie z przepisami nakaz zapłaty winien zostać doręczony pozwanemu w jego miejscu zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania stanowi, oprócz imienia i nazwiska oraz wieku, element indywidualizujący osobę fizyczną, wskazując jej związek z określoną miejscowością. Pobyt stały (zwykły) polega na faktycznym przebywaniu, zamieszkiwaniu w danej miejscowości. Zamieszkanie połączone jest zwykle z określonym tytułem prawnym do lokalu i posiadaniem w nim przedmiotów niezbędnych do materialnej egzystencji. Składnikiem pobytu stałego jest realizowanie w danej miejscowości obiektywnie sprawdzalnej aktywności życiowej (rodzinnej, zawodowej, społecznej).
Pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. Kluczowe w niniejszej sprawie jest ustalenie czy nakaz zapłaty został wysłany pod Pana aktualny adres zamieszkania w sytuacji gdy nadano go pod zły adres to termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie zaczął dla Pana biec i w każdej chwili może Pan to uczynić podnosząc zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia oraz obalając domniemanie doręczenia nakazu.
[wazne]Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu w sprawie III PRN 47/67 skuteczność zastępczego doręczenia, o którym mowa w § 1 i 2 art. 139 kpc uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu winno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie że adres osoby do której jest skierowane jest prawidłowy. Przepis ten bowiem zakłada, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzednich.[/wazne]
Podobne stanowisko popierane jest w piśmiennictwie i tak np. w wypadku, gdyby się okazało, że doręczenia próbowano dokonać pod niewłaściwym adresem, np. adresem mieszkania, w którym adresat w rzeczywistości (już) nie mieszka, lub adresem miejsca pracy, w którym w rzeczywistości (już) nie pracuje, złożenie pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy z jednoczesnym pozostawieniem zawiadomienia w miejscu, w którym podjęto próbę doręczenia, nie będzie prowadziło do skutecznego doręczenia, jeżeli następnie adresat nie odbierze pisma z placówki pocztowej lub urzędu gminy – tak Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część Druga. Postępowanie zabezpieczające Jędrzejewska Maria, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek
Doręczenie zastępcze w trybie art. 139 § 1 jest skuteczne, gdy miejsce zamieszkania adresata nie budzi wątpliwości (postanowienie SN z 22 marca 1995 r., II CRN 4/95, LexPolonica nr 320659). Jeżeli powód podał w pozwie nieaktualny adres pozwanego, doręczenie zastępcze przez złożenie pisma w placówce pocztowej nie może być skuteczne, ponieważ nie ma możliwości dochowania wymaganego w tym przepisie umieszczenia zawiadomienia o pozostawieniu pisma w placówce pocztowej na drzwiach mieszkania adresata lub w jego skrzynce pocztowej. Brak adnotacji poczty, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem lub że się wyprowadził nie sankcjonuje wadliwego doręczenia, zwłaszcza że doręczyciel może nie wiedzieć, kto mieszka pod wskazanym adresem (postanowienie SN z 18 marca 2009 r., IV CNP 87/08, Lex nr 603176, i wyrok SN z 20 maja 1998 r., I CKU 32/98, LexPolonica nr 344815). W tej sytuacji konieczne jest dokonanie skutecznego doręczenia na prawidłowy adres strony, nie ma natomiast podstaw do stosowania instytucji przywrócenia terminu – tak Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz Pruś Piotr, Stefańska Ewa, Sieńko Małgorzata, Tomaszewski Krzysztof, Radwan Marcin, Manowska Małgorzata.
Co więcej już sam brak pouczenie o sposobie zaskarżenia nakazu powoduje brak rozpoczęcia biegu terminu. Pozwanemu doręcza się nie tylko nakaz zapłaty, lecz także pozew oraz pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu, o treści art. 503 § 1 zd. 3 i skutkach niezaskarżenia nakazu (por. art. 504 § 2). Brak pouczenia powoduje, że termin, o którym mowa w § 1, nie rozpoczyna biegu (por. uchw. SN z 3 maja 1966 r., III CO 12/66, LexPolonica nr 314784, OSPiKA 1967, nr 1, poz. 2).
Natomiast w sytuacji gdy nakaz zapłaty został wysłany pod prawidłowy adres miał Pan 7 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu jeżeli jego uchybienie nie nastąpiło z Pana winy.
Po uznaniu sprzeciwu za skutecznie wniesiony Sąd wyda postanowienie i jednocześnie uchyli wydany nakaz zapłaty a sprawę przekaże do rozpoznania sądowi właściwemu dla Pana miejsca zamieszkania. Po wydaniu postanowienia zasadne będzie wezwanie firmy Prokura do zwrotu niesłusznie wyegzekwowanej należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.