Bez kategorii

Ugoda z firmą windykacyjną

Kilka lat temu podpisałam ugodę z firmą windykacyjną w zakresie spłaty długu objętego wyrokiem sądu rejonowego. W ugodzie określono odsetki wyższe, niż w wyroku sądowym. Zapłaciłam kilka lat i definitywnie zaprzestałam spłaty w roku 2011. Obecnie firma windykacyjna straszy mnie skierowaniem sprawy do komornika. Czy jest jakieś wyjście z sytuacji ?

Podpisując ugodę z firmą windykacyjną powinna Pani skonsultować jej treść z prawnikiem. Należy zauważyć, iż zawarta z firmą windykacyjną ugoda stoi w sprzeczności z wyrokiem Sądu Rejonowego w szczególności, co do stopy naliczanych odsetek od zadłużenia.
Nie mniej wydany wyrok na chwilę obecną jest prawomocny i na jego podstawie firma Ultimo może wszcząć egzekucję Komorniczą. Jedyną możliwością obrony w tej sytuacji byłoby złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego z powołaniem się na zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.
Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Przy czym bieg terminu przedawnienia przerywa się przez przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
Przerwa biegu przedawnienia, której źródłem jest uznanie roszczenia, polega na tym, że z datą uznania dochodzi do anulowania skutków biegu terminu następującego przed przerwą, a po zdarzeniu skutkującym przerwę, biegnie ono od nowa. Nie ma znaczenia czy do przerwy doszło na skutek uznania niewłaściwego, właściwego, czy też ugody. Nawet w tym ostatnim przypadku gdy częstą praktyką jest przesunięcie terminu płatności poszczególnych świadczeń, na bieg terminu nie ma wpływu określenie daty ich spełnienia, lecz moment zawarcia umowy.
W orzecznictwie sądów podkreśla się również, iż dokonanie nawet częściowej spłaty zadłużenia jest oświadczeniem woli dłużnika, co do uznania długi i tym samym powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia.
Niestety, więc na chwilę obecną w omawianej sprawie niewiele się da zrobić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.