Bez kategorii

ULTIMO S.A. Wrocław

Otrzymałem pismo z firmy Ultimo S.A., dotyczy ono ponownego wezwania do zapłaty. Jest to pierwsze pismo, które do mnie dotarło, nie znam sprawy, a po sprawdzeniu nr rachunku bankowego przypisanego wierzytelności okazuje się, że jest to konto banku Pekao w Szczecinie. Wydaje mi się, że może być to jakieś wyłudzenie pieniędzy. Proszę o pomoc co mam zrobić w tej sprawie?

Spółka ULTIMO S.A. z siedzibą w Wrocławiu jak wynika z przesłanego pisma wzywana Pana do zapłaty należności z bliżej nieokreślonych źródeł a obecnie należących do Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz Ultimo Portfolio Investment S.A.
Generalnie spółki te zajmują się obrotem wierzytelnościami. Mechanizm działania wygląda w ten sposób, iż spółka zakupuje dług należny innemu podmiotowi np. bankowi, firmie telekomunikacyjnej czy też telewizji cyfrowej i następnie dochodzi tejże należności.
Co do zasady przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają na taki sposób działania. Zgodnie bowiem z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
Równie przepisy Ustawy Prawo bankowe dopuszczają obrót wierzytelnościami. Zgodnie z art. 92a Prawa bankowego Bank może zawrzeć z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo z funduszem sekurytyzacyjnym umowę przelewu wierzytelności.
Ponadto Bank może także przenieść w drodze umowy wierzytelności na, niebędącą towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo funduszem sekurytyzacyjnym, spółkę kapitałową (podmiot emisyjny) w celu emisji przez ten podmiot papierów wartościowych, których zabezpieczenie stanowią sekurytyzowane wierzytelności.
Pierwsza taka transakcja sekurytyzacyjna na świecie została przeprowadzona w 1970 r. w Stanach Zjednoczonych (jej podstawą były wierzytelności hipoteczne, których zabezpieczeniem była nieruchomość stanowiąca własność kredytobiorcy), a w 1987 r. w Europie (w Wielkiej Brytanii) i również dotyczyła kredytów hipotecznych. Najczęściej dochodzi do nich w krajach anglosaskich. O takiej nowej technice pozyskiwania kapitału zadecydowały względy natury praktycznej, tj. wzmożony popyt na mieszkania (tak M.K. Rosińska, Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce, Warszawa 1997, s. 72). Obecnie sekurytyzację przeprowadza się także w oparciu o inne aktywa (wierzytelności), np. należności z kart kredytowych, kredyty na zakup samochodów osobowych, należności leasingowe, handlowe, tzw. linie kredytowe zabezpieczone hipoteką i inne. W końcu lat 80. XX w. w Europie pojawiły się prawne regulacje dotyczące sekurytyzacji [zob. M.K. Rosińska, Ekonomika i organizacja…, s. 68–72 (opis sekurytyzacji kredytu hipotecznego)].
[wazne]Należy jednak pamiętać, iż roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. [/wazne]
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W mojej ocenie w omawianej sprawie mamy do czynienia z należnościami przedawnionymi. Na chwilę obecną pisma kierowane przez Ultimo S.A. powinien Pan ignorować i spokojnie czekać na nakaz zapłaty z sądu.
Po jego otrzymaniu będzie Pan miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w którym będzie Pan mógł podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz brak podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia.
[wazne]Z doświadczenia wiem, iż firmy windykacyjne często nie są wstanie wykazać swych racji przed sądem. Bowiem jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń, powód w niniejszym postepowaniu powinien udowodnić nie tylko fakt cesji, ale również zasadność naliczenia należności dochodzonej od Pozwanego. Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi (SN V CSK 187/06).[/wazne]

Komentarze do wpisu

  1. Zbigniew Pisze:

    Poprosze o kontakt ze mna w celu ustalenia nr. rach. na ktory bede splacal zadluzenie zasadzone przez sad upadlosciowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.