Bez kategorii

Ustawa o szkolnictwie wyższym

Odebrała list polecony, w którym znajdowało się wezwanie do zapłaty wystosowane przez firmę windykacyjną. Wezwanie do zapłaty dotyczy zaległego czesnego za studia w uczelni wyższej. Studia podjęłam w 2003 roku a w 2005 przerwałam. W momencie zaprzestania regulowania należności zostałam skreślona z listy studentów i myślałam, iż sprawa na tym się kończy. Jak zachować się w niniejszej sprawie ? Spotkałam się z opiniami, iż zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym tego typu należności przedawniają się dopiero po 10 latach.

Jak wynika z opisu sytuacji podjęła Pani studia w szkole wyższej w chwili obowiązywania Ustawy z dnia 12 września 1990 o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta następnie została zastąpiona Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.
Ustawa o szkolnictwie wyższym stosuje się do państwowych szkół wyższych, z wyjątkiem szkół wyższych, których status określa ustawa o wyższym szkolnictwie wojskowym oraz ustawa o wyższych szkołach zawodowych.
Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.
Ustawa o szkolnictwie wyższym nie zawierała żadnych szczególnych unormowań, co do treści i sposobu zawierania umowy z studentem w sprawie nauki. Zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
O kwalifikacji prawnej danego stosunku decydują jego elementy przedmiotowo istotne. W przypadku stosunków prawnych, w których występują elementy różnych rodzajów zobowiązań, istotne znaczenie ma układ interesów stron z uwzględnieniem ich zgodnego zamiaru, celu powołania do życia określonego stosunku prawnego. W stosunkach, w których dominuje jeden główny cel, determinuje on ocenę danego stosunku.
W mojej ocenie więc do zawartej przez Panią umowy z uczelnią wyższą znajdzie zastosowanie art. 751 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.
[wazne]Ustawowym skutkiem przedawnienia jest powstanie po upływie terminu przedawnienia po stronie tego, przeciw komu przysługuje roszczenie, uprawnienia do uchylenia się od jego zaspokojenia, czyli tzw. zarzut peremptoryjny. Wykonanie tego uprawnienia powoduje, że roszczenie już nie może być skutecznie dochodzone. Dotyczy to nie tylko roszczenia głównego, ale także odsetek za opóźnienie (tak uchwała SN z 10 listopada 1995 r., III CZP 156/95, LexPolonica nr 307369, OSNC 1996, nr 3, poz. 31).[/wazne]
W chwili obecne otrzymane od firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty powinna Pani zignorować i czekać na otrzymanie nakazu zapłaty w sprawie. Po jego otrzymaniu będzie Pani miała 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i podniesienie m.in. zarzutu przedawniania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.