Bez kategorii

Uznanie przedawnionego długu

W 2002 roku zawarłem umowę o kredyt odnawialny z ING Bankiem Śląskim. Przedmiotowego kredytu nie spłaciłem, egzekucja przez Komornika ostatecznie została umorzono w 2005 roku. Obecnie dług kupiła firma windykacyjna, do której niestety wysłałem maila, iż będę spłacał dług w ratach po 120 zł miesięcznie – nie podając konkretnie, o jaki dług chodzi. Czy mam jeszcze szanse na wygranie sprawy ?

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Natomiast roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
W przypadku roszczeń banku co do zasady zastosowanie znajdzie wskazany w Kodeksie cywilny trzy letni okres przedawnienia. ING Bank Śląski jest bowiem niewątpliwie przedsiębiorcą, którego działalność gospodarcza polega na udzielaniu kredytów.
Z doświadczenia wiem, iż Bank Śląski w przeszłości dochodził należności nie na podstawie wyroku sądu lecz na podstawie BTE. Skoro więc nie podjęto żadnych działań od 2005 roku to wierzytelność i tak uległa przedawnieniu.
Problematyczne natomiast jest Pana oświadczenie wysłane do firmy windykacyjnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego zachodzi w każdym wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub też takiego innego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że uważa on roszczenie za istniejące.
[wazne]Uznanie długu może zostać dokonane poprzez tzw. uznanie niewłaściwe. Uznanie niewłaściwe długu jest aktem wiedzy dłużnika – deklaratywnym stwierdzeniem, że taki obowiązek istnieje, że dłużnik nie zamierza uchylić się od jego wypełnienia. Skutkiem uznania niewłaściwego długu jest przerwanie biegu przedawnienia.[/wazne]
Uznanie długu powinno jednak jednoznacznie określać skonkretyzowany dług i w tym zakresie w mojej ocenie Pana oświadczenie może zostać przez sąd uznane, jako niewystarczające.
Na chwilę obecną powinien Pan zaprzestać kontaktowania się z firmą windykacyjną i czekać na otrzymanie nakazu zapłaty z sądu. Po jego otrzymaniu będzie Pan miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty z powołaniem się na przedawnienie dochodzonej należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.