Bez kategorii

VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Moi rodzicie przesłali mi wezwanie do zapłaty jakie przyszło od funduszu VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Żądają odemnie całkowitej spłaty długu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Wcześniej w 2009 roku otrzymałem od VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informację o przelewie wierzytelności dokonanej przez ING Bank Śląski S.A. Dług jest związany z standardową linią kredytową jaką byłem zobowiązany spłacić w roku 2003, wcześniej toczyła się egzekucja na podstawie BTE. Czy muszę zapłacić VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ?
Prawo bankowe nie zawiera żadnych szczególnych unormowań w zakresie okresu przedawnienia roszczeń banku z tytułu zawieranych umów pożyczek czy też kredytów. W tym zakresie znajduje zastosowanie trzy letni termin przedawnienia właściwy dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Co istotne fundusz VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kupując wierzytelność od banku wstąpił w jego sytuację prawną a więc nadal znajduje zastosowanie trzy letni termin przedawnienia.
[wazne]Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie II CKN 342/98 treścią umowy przelewu jest przeniesienie przez wierzyciela swojej wierzytelności na osobę trzecią, a skutkiem tej umowy jest wyłączenie dotychczasowego wierzyciela ze stosunku zobowiązaniowego i zajęcie jego miejsca przez nabywcę wierzytelności. Sam stosunek zobowiązaniowy zmianie nie ulega, zmieniają się jedynie jego uczestnicy – wierzyciela dotychczasowego, który wyzbył się swojej wierzytelności, zastępuje nabywca, który staje się wierzycielem w stosunku do tego samego dłużnika.[/wazne]
Co istotne 10 letni termin przedawnienia wskazany w art. 125 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania dla roszczeń objętych bankowym tytułem egzekucyjnym. Jedynie złożenie przez bank wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji na podstawie bankowego tytułu wykonawczego przerywało bieg przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem.
[wazne]Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.[/wazne]
Sokoro jednak do cesji wierzytelności doszło w roku 2009 i od tego czasu VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie podjął żadnych działań na drodze sądowej to ich roszczenie przedawniło się najpóźniej w 2012 r.
W chwili obecnej jak otrzyma Pan nakaz zapłaty w terminie 14 dni należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty z powołaniem się na zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.