Bez kategorii

WEH Inwestycje

Otrzymała właśnie zawiadomienie od firmy WEH Inwestycje o przejęciu mojego długu od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Wyrok zapadł w 2005 roku i od tego czasu nie otrzymywałam żadnych informacji w sprawie. Kwota odsetek znacznie przekracza należność główną, ja jestem osobą bezrobotną i nie stać mnie na uregulowanie zadłużenia. Jak mogę postąpić w sprawie?

Z przesłanego wezwania do zapłaty wynika, iż Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokonało przelewu wierzytelności wynikającej z prawomocnego wyroku sądu wydanego w roku 2005 na rzecz spółki WEH Inwestycje.
Nie ulega wątpliwości, iż mając na uwadze przepisy postępowania cywilnego przelew wierzytelności jest dopuszczalny. Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
W skutek zmiany wierzyciela WEH Inwestycje wstąpiło we wszelkie prawa i obowiązku Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dalszy jednak tryb działania zależy od formy w jakiej strony zawarły umowę przelewu. Jeżeli zawarto ją w zwykłej formie pisemnej to w celu prowadzenia egzekucji WEH Inwestycje ponownie będzie musiało wystąpić do sądu w niniejszej sprawie, jeżeli natomiast podpisy na umowie zostały poświadczone przez notariusza to Wierzyciel będzie mógł wystąpić o wydanie tytułu wykonawczego na jego firmę i wszcząć postępowanie egzekucyjne.
Ponowne wydanie wyroku da Pani możliwość, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, podniesienia w niniejszej sprawie zarzuty przedawnienia dochodzonej należności. Zgodnie bowiem z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
[wazne]Przedmiotowa należność przynajmniej w części uległa przedawnieniu w zakresie dochodzonych odsetek, które na chwile obecną przekraczają wysokość należności głównej.[/wazne]
Jeżeli natomiast WEH Inwestycje uzyska tytuł wykonawczy wydany na siebie wtedy konieczne będzie wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej. Zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.
W mojej ocenie nie powinna Pani w niniejszej nie powinna Pani podejmować żadnych kroków i czekać na ewentualne ruchy wierzyciela. Jeżeli w sprawie pojawi się bądź zajęcie Komornicze, bądź też wyrok sądowy wtedy należy podjąć działania przepisane prawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.