Bez kategorii

Weksel, umowa agencyjna, wezwanie do zapłaty

W styczniu 2011 roku zakończyłam współpracę w ramach umowy agencyjnej z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. W grudniu 2012 r. otrzymałam wezwanie do zapłaty, które obejmuje:
  1. zwrot prowizji od umów ubezpieczeniowych, które uległy rozwiązaniu;
  2. inne pozycje wchodzące w saldo zadłużenia, zgodnie z umowa agencyjną;
Do pisma załączono zestawienie, które trudno zrozumieć, nie ma dat zaprzestania opłacania składek przez klientów, podane są jakieś kwoty, które w podsumowaniu się nie zgadzają oraz daty naliczenia prowizji, już po rozwiązaniu umowy. Pismo zostało przesłane na adres, pod którym nie przebywam.
Odpisałam, że od dnia rozwiązania umowy nie otrzymałam żadnych prowizji, poprosiłam o wyjaśnienie, z jakiego tytułu i kiedy zostały wypłacone wymienione prowizje oraz o przysłanie szczegółowego wyliczenia rzekomej należności, dat zaprzestania opłacania składek przez ubezpieczonych i kto po moim odejściu opiekował się klientami. Podałam właściwy adres do korespondencji. Nie otrzymałam odpowiedzi na pismo, natomiast we wrześniu 2013r. przyszło kolejne wezwanie do zapłaty na zdecydowanie większą kwotę, ponownie na niewłaściwy adres. Kolejny raz odpisałam we wrześniu, że nie uchylam się od zwrotu należności o ile takie zobowiązanie powstało, ale proszę o szczegółowe podanie, czego dotyczy i kiedy powstała należność. Prosiłam o przysłanie not obciążeniowych ze szczegółowym rozliczeniem należności. Ponownie podałam właściwy adres do korespondencji. Dzisiaj zostałam powiadomiona, że pod niewłaściwy adres ponownie przysłano mi pismo z tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie wiem czy powinnam jechać i odebrać tę korespondencję i co mam robić dalej? Sprawa pewnie zmierza do sądu, którym mnie straszą. Nie rozumiem niechęci firmy do wyjaśnienia sprawy, chodzi o nabijani odsetek? Przesyłam do wglądu skan umowy, weksla oraz podpisanej deklaracji wekslowej.
Z wystawionej deklaracji wekslowej wynika dosyć szerokie uprawnienie firmy ubezpieczeniowej do wypełnienia weksla. Praktycznie katalog sytuacji w których firma może wypełnić weksel nie jest katalogiem zamkniętym a jedynie wymienia przykładowe sytuacje.
W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1997 r., II CKN 158/97, (OSP 1998, nr 1, poz. 7 z glosą A. Szpunara) została wyrażona następująca teza: „Wypełnienie weksla podpisanego in blanco może być tylko wówczas uważane za niezgodne z wolą dłużnika, jeżeli sprzeciwia się ono wyraźnie oświadczonej wobec wierzyciela woli dłużnika”. Teza ta jest zasadniczo słuszna, ale została sformułowana w sposób zbyt kategoryczny. Akcentowanie niezgodności wypełnienia weksla z wolą dłużnika nie wydaje się uzasadnione. Należałoby raczej mówić o niezgodności wypełnienia weksla z zawartym porozumieniem. Uwaga ta nie wpływa jednak na ocenę samego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, które było niewątpliwe słuszne.
[wazne]Potwierdzeniem stanowiska orzecznictwa w tej sprawie jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1998 r., III CKN 342/97, (OSNC 1998, nr 9, poz. 141). Nawiązując do dotychczasowych wypowiedzi doktryny na ten temat, Sąd Najwyższy podkreślił, że z chwilą wręczenia weksla in blanco dochodzi między wydającym a odbiorcą do zawarcia umowy skierowanej na powstanie zobowiązania wekslowego. Zobowiązanie to powstaje jednak dopiero po uzupełnieniu dokumentu przez upoważnioną osobę o niezbędne elementy. Ziszczenie się warunku prawnego (conditio iuris) w postaci uzupełnienia weksla in blanco odnosi skutek już od chwili wydania go odbiorcy.[/wazne]
Zgodnie z zawartą umową agencyjną istnieje możliwość, iż naliczona Pani prowizja zostanie pomniejszona. Natomiast należy rozważyć czy w omawianej sprawie nie posiada Pani roszczeń względem firmy ubezpieczeniowej.
Zgodnie z treścią art. 7643 Kodeksu cywilnego po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę przez agenta prowizji od umów zawartych przez dającego zlecenie z tymi klientami, przemawiają za tym względy słuszności.
Ciężar dowodu, że roszczenie to przysługuje, spoczywa na agencie. Wychodząc z założenia, że roszczenie omawiane nie przysługuje jedynie wyjątkowo, można ewentualnie bronić też poglądu, według którego to dający zlecenie musi wykazać, iż ma miejsce właśnie wyjątek. Możliwe jest również jeszcze inne podejście: agenta obciąża dowód wykazania okoliczności świadczących na jego rzecz (przesłanki pozytywne), natomiast dającego zlecenie – okoliczności pozostałych, a więc wyłączających roszczenie wyrównawcze (przesłanki negatywne).
Niestety w całej sprawie w związku z faktem, iż firma ubezpieczeniowa będzie dochodziła z pewnością należności na podstawie weksla to niemal cały ciężar udowodnienia faktów z których wywodzi Pani skutki prawne będzie spoczywał po Pani stronie. Niestety również wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia przez Panią opłaty sądowej.
W chwili obecnej w szczególności powinna Pani zadbać, aby korespondencja w sprawie trafiała pod Pani właściwy adres w celu uniknięcia sytuacji gdy o wydanym nakazie zapłaty dowie się Pani w skutek wizyty komornika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.