Bez kategorii

Wezwanie do zapłaty z poczty polskiej w sprawie abonamentu telewizyjnego

Otrzymałem właśnie wezwanie do zapłaty w wysokości ponad 1 000 zł za zaległy abonament telewizyjny. Jan jestem emerytem a moja żona jest na świadczeniu przedemerytalnym. Jak mam się w niniejszej sprawie zachować aby uniknąć zapłaty ?

Poruszona przez Pana kwestia została uregulowana w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Zgodnie z zawartymi tam uregulowaniami za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
Najprawdopodobniej Pana gospodarstwo domowe kwalifikuje się do zwolnienia z płatności abonamentu. Zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych zwalnia się z opłat abonamentowych:
  1. osoby, które ukończyły 75 lat;
  2. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  3. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  4. posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),
Zwolnienia te przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.
W chwili obecnej, jeżeli podlega Pan pod któreś z wyżej wymienionych zwolnień należy dokonać zgłoszenia tego faktu w placówce poczty polskiej i zachować potwierdzenie dokonania zgłoszenia.
Natomiast w kwestii zaległych opłat może Pan zwrócić się z wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ich umorzenie. Zgodnie bowiem z art. 10 Ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.