Bez kategorii

Wezwanie do zapłaty za studia

Wczoraj otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej dotyczące wezwania do zapłaty za studia wraz z odsetkami w kwocie 1342 zł. Z listy studentów zostałem skreślony w maju 2011 roku a na zajęcia nie chodziłem już od grudnia 2010 roku. Czy muszę to płacić i czy nie minęło już przedawnienie tego roszczenia? Żadnego ponaglenia o wpłacie zaległych kwot nie otrzymałem do dnia dzisiejszego oprócz tego, co wczoraj. Proszę o dokładną odpowiedź i opis, co należy robić w takiej sytuacji?

Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Obecnie orzecznictwo jest jednolite i uznaje się iż w stosunku do umów o naukę zawieranych po rządami Ustawy o szkolnictwie wyższym z roku 2006 nie znajduje zastosowanie art. 750 Kodeksu cywilnego i tym samym tego typu roszczenia nie ulegają przedawnieniu w okresie 2 letnim. Na chwilę obecną więc ponad wszelką wątpliwość należy uznać, iż przedmiotowa należność nie uległa przedawnieniu.
Natomiast, jeżeli firma windykacyjna domaga się uregulowania należności za okres od grudnia do maja 2011 roku to ewentualnej ochrony Pana interesów należy szukać w przepisach dotyczących ochrony konsumentów.
Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie niepubliczna szkoła wyższa jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50 poz. 331) i była nim także w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 1 lit. a poprzednio obowiązującej ustawy z 15 grudnia 2000 r., co sprawia, iż posiada ona bierną legitymację procesową do występowania w charakterze pozwanej w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
[wazne]Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie przedsiębiorca może stosować postanowienia wzorca umownego określające zasady odpowiedzialności finansowej konsumenta w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy, jednak zasady tej odpowiedzialności muszą pozostawać w związku z kosztami i ryzykiem przedsiębiorcy. Celem odstępnego jest zrekompensowanie drugiej stronie umowy strat, jakie poniosła, wdając się w umowę, której skutki zostały zniweczone. Z drugiej strony konieczność uiszczenia odstępnego ma w założeniu zapobiegać zbyt pochopnemu podejmowaniu decyzji o zerwaniu więzi umownej, w czym wyraża się jego funkcja dyscyplinująca.[/wazne]
Skoro już w grudniu zaprzestał Pan uczęszczać na zajęcia to w mojej ocenie doszło do rozwiązania umowy o naukę z Pana strony w sposób domniemany. Z opisu sprawy wynika, iż już po pierwszym semestrze uczelnia powinna mieć wiedzę, iż nie podszedł Pan do egzaminów oraz nie rozliczył indeksu tym samym w świetle przepisów wszelkie uregulowania zawarte w umowie a przewidujące pobieranie wynagrodzenia za okres w którym zrezygnował Pan z usług szkoły nie mają uzasadnienia prawnego.
Sytuacja jednak nie jest jednoznaczna i trudno określić czy na pewno sprawę w sądzie Pan wygra, możliwe również, iż firma windykacyjna będzie zwlekała ze złożeniem pozwu do sądu i przedmiotowe roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.