Bez kategorii

Wezwanie od Inspekcji Transportu Drogowego

Otrzymałem wezwanie od Inspekcji Transportu Drogowego z żądaniem wskazania kierującego pojazdem. Sprawa dotyczy zbyt niskiej opłaty w systemie Viatoll – przez pomyłkę źle ustawiłem urządzenie. Czy jest możliwość uniknięcia tej kary ?

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych Za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, za który pobiera się opłatę elektroniczną bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokości – wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.
Prawa do kierowania pojazdem nie można łączyć z prawem własności pojazdu samochodowego. Właściciel pojazdu może oddać do używania pojazd innej osobie (np. pracownikowi). Poza tym kierowanie pojazdem może nastąpić wbrew woli lub wiedzy jego właściciela. Właściciel pojazdu nie może ponosić konsekwencji nieuiszczenia opłaty elektronicznej, jeżeli zdoła wykazać, że nie kierował pojazdem w czasie przejazdu pod drodze krajowej.
Poniesienie kary pieniężnej nie jest oparte na przesłance umyślności. Nawet nieumyślne naruszenie obowiązków wynikających z ustawy powoduje po stronie kierującego pojazdem odpowiedzialność administracyjną.
Jak wynika z powyższych przepisów nie ma możliwości uniknięcia kary w niniejszej sprawie. Pewną możliwość daje jedynie nie wskazanie kierującego pojazdem. W takim wypadku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia.
[wazne]Jednakże na gruncie obowiązujących przepisów prawa dyskusyjne jest czy Inspekcja Transportu Drogowego może wystąpić z wnioskiem o ukaranie właściciela pojazdu za nie wskazanie kierującego pojazdem.[/wazne]
Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, Inspekcja Transportu Drogowego ma prawo ujawniać m.in. za pomocą fotoradarów wykroczenia drogowe polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych i kierować do sądu wnioski o ukaranie w takich sprawach. Uprawnienie to nie obejmuje zaś wykroczenia opisanego w art. 96 par. 3 Kodeksu wykroczeń polegającego na niewskazaniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.