Bez kategorii

Wizyta komornika, niezamieszkiwanie dłużnika

Nasz syn od 7 lat przebywa z rodziną za granicą. W 2005 roku założył w Polsce firmę, którą sprzedał z powodów finansowych. W 2007 roku wymeldował się z naszego mieszkania ( nie mieszkał z nami od 2005). W minionych latach dwa lub trzy razy był u nas dzielnicowy z policji, która z polecenia sądowego poszukiwała syna. Informowaliśmy wtedy o tym, że syn nie mieszka w Polsce. Przez cały czas przychodzi na nasz adres korespondencja do syna. Zwykłe listy odsyłamy do nadawcy z adnotacją, że syn zmienił adres. Listów poleconych nie możemy odbierać. Informujemy wtedy doręczyciela o przyczynie. Ostatnio przyszło awizo do syna. Na poczcie poinformowano nas, że jest to nakaz komorniczy. Jak mamy się zachować w razie ewentualnej wizyty komornika?

W miarę możliwości powinien Pan zadbać, aby firma doręczająca przesyłki zwracała je z adnotacją o faktycznym powodzie jej nie doręczenia tj. adresat nie mieszka pod wskazanym adresem. Jeżeli ujawniono Panu kopertę to widnieją również na niej dane Komornika oraz sygnatura sprawy. Na tej podstawie może Pan niezależnie wysłać pismo do Komornika o niezamieszkiwaniu syna pod tym adresem od 7 lat.
Jeżeli natomiast Komornik pojawiłby się pod adresem, na jaki kieruje korespondencję to należy zauważyć, iż zgodnie z art. 845 Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.
Komornik nie jest uprawniony do badania stosunku, w jakim pozostaje dłużnik do ruchomości, czy jest właścicielem rzeczy, jej współwłaścicielem, użytkownikiem, czy posiada rzecz w imieniu osoby trzeciej. Komornik powinien poprzestać na stwierdzeniu, że dłużnik włada daną rzeczą, gdyż władanie to faktyczna dyspozycja przedmiotem, niezależnie od stosunku prawnego władającego do tego przedmiotu.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie IV CR 550/90 w razie gdy rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub innych szczególnych okoliczności – komornik może przyjąć, że jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co upoważnia go do jej zajęcia (art. 845 § 2 kpc).
W sytuacji więc okazania potwierdzenie zameldowania i ewentualnemu potwierdzeniu przez Komornika, iż syn nie zamieszkuje pod tym adresem Komornik powinien odstąpić od dalszych czynności egzekucyjnych.
Gdyby tego nie uczynił przysługuje Państwu prawo wniesienia pozwu o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji, zaś kosztami tego postępowania zostanie obciążony wierzyciel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.