Bez kategorii

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty do Sądu Okręgowego

Mam problem z GPM Vindexus z Warszawy. W roku, 1999 gdy wchodził na nasz rynek CITI Bank wzięłam kredyt na działalność gospodarcza. Podstawa udzielenia mi tego kredytu była deklaracja PIT 5 oraz dowód zapłaconego podatku. Nie spłaciłam tego kredytu. W 2013 roku GMP VINDEXUS zajął mi emeryturę – mój dług przekształcił się z kwoty 33 tysięcy złotych do ponad 200 tysięcy. Czy coś w mojej sprawie można jeszcze zrobić? Firma windykacyjna nie zgadza się na zawarcie jakiejkolwiek ugody w mojej sprawie.

Z załączonych do pytania dokumentów wynika, iż październiku 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na rzecz GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przedmioty nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym a doręczony najprawdopodobniej na ul. Brązową w Katowicach.
W mojej ocenie w przypadku ustalenia, iż w chwili obecnej może Pani wnieść jeszcze zarzuty od nakazu zapłaty istniałaby realna szansa na wygranie sprawy i uniknięcie płatności. Możliwe, iż firma windykacyjna w 2010 roku oparła się wyłącznie na wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 194 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych – księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych.
[wazne]Powołany przepis został uznany w roku 2011 przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.[/wazne]
Natomiast co do samego doręczenia, jak wynika z dokumentów sprawy adres jakim posługiwał się sąd a obecny Pani adres zamieszkania to dwa różne miejsca. Zgodnie z art. 139 Kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Po upływie tego terminu domniemywa się, iż zostało ono skutecznie doręczone.
W razie jednak, gdy brak było którejkolwiek z przesłanek zastosowania art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, należy przyjąć, że doręczenie było bezskuteczne (por. post. SN z 3 lipca 2008 r., IV CZ 51/08, LexPolonica nr 2038576). Nie chodzi tu jednak o obalenie rzekomego domniemania mającego być podstawą doręczenia lecz o wykazanie, że zaistniałe zdarzenie nie odpowiadało warunkom wynikającym z tego przepisu i wobec tego nie stanowiło w ogóle doręczenia w nim przewidzianego.
W takiej sytuacji, jeżeli nakaz zapłaty wysłano na Pani nieprawidłowy adres zamieszkania w chwili obecnej ma Pani możliwość wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty i wygrania sprawy z firmą windykacyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.