Bez kategorii

Wpis na hipotekę

Wraz z mężem byłam współwłaścicielką mieszkania, które w drodze darowizny przekazałam swojej córce. W dniu sporządzania aktu darowizny u notariusza ujawniona, iż w księdze wieczystej nieruchomości widnieje wpis dokonany na wniosek firmy windykacyjnej. Jak się okazało wyrok w sprawie został wydany w 2011 roku a dotyczył należności z tytułu niespłaconego kredytu sprzed 12 lat. W tym miejscu nadmieniam, iż od 10 lat nie mieszkamy w Polsce i dlatego nie wiedzieliśmy o toczącym się postępowaniu. Darowizny dokonaliśmy, gdyż tak nas pouczył notariusz. Co w tej sytuacji możemy zrobić ?

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż roszczenie firmy windykacyjnej w chwili gdy występowała do sądu uległo przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W niniejszej sprawie zastosowanie miał więc trzy letni okres przedawnienia. Podniesienie zarzutu przedawnienia w sprzeciwie od nakazu zapłaty skutkowałby wygraniem sprawy i oddaleniem powództwa. Co istotne sąd bierze pod uwagę tylko i wyłącznie w sytuacji gdy powód ten zarzut podniesie w postępowaniu sądowych.
Na chwile obecną natomiast zastosowanie będzie miał art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Nadto co do kwoty zabezpieczonej na hipotece nieruchomości to w praktyce nie ulega ona przedawnieniu i wierzyciel w dowolnym czasie będzie mógł wszcząć egzekucję z przedmiotowej nieruchomości.
[wazne]Dodatkowo możliwe, iż firma windykacyjna wystąpi z powództwem przeciwko Pani córce. Zgodnie z art. 527 Kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.[/wazne]
W mojej ocenie najlepszym wyjściem z sytuacji będzie wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd uznał błędnie, iż nakaz zapłaty został skutecznie Pani doręczony poprzez podwójne awizowanie go pod Pani adresem zamieszkania. Przedmiotowe domniemanie można obalić poprzez przedstawienie dowodów potwierdzających, iż zamieszkiwała Pani zagranicą i wnieść skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty.
Uznanie sprzeciwu od nakazu zapłaty spowoduje utratę mocy nakazu zapłaty a w dalszej kolejności usunięcie widniejącego wpisu na nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.