Bez kategorii

Wszczęcie egzekucji po 15 latach

Otrzymałem właśnie zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, około 15 lat temu miałem dług w kwocie około 50 zł a obecnie po wszczęciu egzekucji kwota ta wynosi niemal 1000 zł. Proszę o analizę załączonego pisma czy można coś zrobić? Czy faktycznie po 15 latach można egzekwować należność?

Z załączonego dokumentu wynika, iż postępowanie egzekucyjne nie jest prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego sprzed 15 lat, lecz na podstawie nakazu zapłaty wydanego w roku 2012 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia. Co do zasady w przypadku egzekucji wierzytelności dawnych służy dłużnikowi możliwość obrany w postaci podniesienia zarzutu przedawnienia.
[wazne]Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.[/wazne]
[wazne]Natomiast zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.[/wazne]
Skoro nakaz zapłaty wydano w roku 2012 to nie uległo ono przedawnieniu ani w całości ani w części na podstawie art. 125 Kodeksu cywilnego. Natomiast z lektury przesłanego pisma wynika, iż nakaz zapłaty najprawdopodobniej wysłano na Pana nieaktualny adres zamieszkania – różnica w danych osobowych w nagłówku pisma a danymi zawartymi w jego treści. Jeżeli tak się stało to w chwili obecnej nadal może Pan wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty z powołaniem się na zarzut przedawnienia dochodzonego przez wierzyciela roszczenia.
Zgodnie, bowiem z Kodeksem postępowania cywilnego, jeśli ustawa przewiduje, iż dane orzeczenie Sądu (postanowienie, wyrok, nakaz zapłaty) jest zaskarżalne, to stronie przysługuje środek zaskarżenia od każdego z zaskarżalnych orzeczeń niezależnie od ich ilości i chronologii wydania. Stąd od nakazu zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym przysługuje pozwanemu sprzeciw a powodowi zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach, niezależnie od tego, że przysługuje im uprawnienie do wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Oczywiście środki te mogą być wniesione w ustawowych terminach.
Jak wynika z art. 502 § 1 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (w tym postępowaniu elektronicznym – art. 505 28 k.p.c.) powinien być wniesiony w ciągu dwóch tygodni od jego doręczenia, czyli bieg terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty rozpoczyna się z chwilą skutecznego doręczenia nakazu. Stosownie zaś do treści art. 135 k.p.c. doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.
Doręczenie w trybie art. 139 § 1 k.p.c. jest skuteczne jedynie, gdy następuje w mieszkaniu adresata, tj. pod adresem, pod którym adresat rzeczywiście mieszka. Stąd wysłanie odpisu nakazu i dwukrotne awizowanie przesyłek na nieprawidłowy adres, gdzie strona pozwana nie mieszkała, nie może być uznane za skuteczne doręczenie nakazu w trybie art. 139 § 1 k.p.c. i już z tego względu nie rozpoczął biegu termin do wniesienia sprzeciwu od tego nakazu. Obecnie zachodzi zatem konieczność doręczenia nakazu zapłaty na prawidłowy adres i to niezależnie od Pana wniosków w tym przedmiocie i niezależnie od tego jakie będą dalsze czynności w sprawie. W tej sytuacji jest Pan uprawniony do zaskarżenia nakazu i wniesienia sprzeciwu na ogólnych zasadach, tj. w terminie dwóch tygodni od skutecznego doręczenia jej nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.