Bez kategorii

Wszczęcie egzekucji, zajęcie wierzytelności na wniosek T-Mobile Polska

Wyrokiem Sąd Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z 10 września 2002 roku zasądzono od mojej osoby na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej, obecnie T-Mobile Polska S.A. kwotę 2200 zł. Nie pamiętam dokładnie sprawy ale chyba wyrok dotyczył kary umownej. Obecnie otrzymałem od komornika zawiadomienie o zajęciu wierzytelności na wniosek wierzyciela tj. T-Mobile Polska S.A. Przez ten okres tj. od wydania wyroku nic w sprawie się nie działo, narosły obecnie gigantyczne odsetki. Czy coś w sprawie można zrobić?

Właściwe w niniejszej sprawie jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.
[wazne]Jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie II CZ, 73/72 jeżeli objęte tytułem wykonawczym roszczenie rzeczywiście przedawniło się zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego, to dłużnik może powództwem przeciwegzekucyjnym bronić się przed egzekucją niezależnie od tego, czy wierzyciel dysponuje pierwotnym czy też ponownie wydanym tytułem wykonawczym.[/wazne]
Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Mając na uwadze, więc, iż wyrok uprawomocnił się w 2002 roku a wszczęcie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w 2013 roku to przedmiotowe roszczenie uległo przedawnieniu i należy domagać się na drodze procesu pozbawienia przedmiotowego tytułu egzekucyjnego wykonalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.