Bez kategorii

Wyrok nakazowy z wniosku Straży Miejskiej

Właśnie odebrałam wyrok nakazowy z wniosku Straży Miejskiej, w którym sąd ukarał mnie karą w wysokości 100 zł oraz 4 punktami za przekroczenie dozwolonej prędkości. Po wezwaniu mnie przez Straż Miejską do wskazania kierującego pojazdem odesłałam pusty blankiet z żądaniem przedstawienia zdjęcia oraz legalizacji fotoradaru. Co z tym dalej zrobić ?

Zgodnie z art. 93 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności. Sąd orzeka bez udziału stron.
Orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie.
Jakkolwiek przepisy regulujące postępowanie w sprawach o wykroczenia, a więc o czyny zabronione o stosunkowo niewielkiej zawartości bezprawia, nacechowane są dążeniem do uproszczenia prowadzonych w ich przedmiocie czynności, to nie oznacza to jednak, by wykorzystanie w postępowaniu sądu instytucji zapewniających szybkie wydanie rozstrzygnięcia w sprawie miało następować bez wystarczającego ku temu uzasadnienia okolicznościami sprawy, ze szkodą dla merytorycznej słuszności tego rozstrzygnięcia.
Obecnie przysługuje Pani prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. Sprzeciw nie musi spełniać wymogów szczególnych. Prezes sądu odmawia jego przyjęcia jedynie w razie złożenia przez osobę nieuprawnioną lub z naruszeniem terminu zawitego.
W sprzeciwie od nakazu zapłaty należy wnieść o umorzenie postępowania wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa. Skoro jak wynika z opisu sprawy nie wskazała Pani siebie jako osoby kierującej to brak jest danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przez Panią wykroczenia, jestem zdziwiony w tym zakresie, iż sąd w ogóle bez analizy materiału sprawy wydał nakaz w sprawie.
[wazne]Przy czym jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie IV KK 337/2004 w doktrynie i praktyce od dawna utrwalony jest pogląd, że oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia, jako przesłanka umorzenia postępowania, nie może być efektem oceny dowodów. [/wazne]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.