Bez kategorii

Zajęcie przez komornika samochodu osobowego

Mój syn od kilkunastu lat mieszka za granicą, kilka miesięcy temu w trakcie pobytu w Polsce podarował mi swój samochód osoby. Obecnie samochód od około 2 miesięcy jest zarejestrowany na moją osobę. Obecnie przyszła informacja od Komornika o dokonaniu zajęcia przedmiotowego samochodu. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

W pierwszej kolejności powinna Pani poinformować syna o zaistniałej sytuacji. Skoro syn już od 3 lat nie przebywa w Polsce to całkiem możliwe, iż pod jego nieobecność doręczono na jego nieaktualny adres zamieszkania nakaz zapłaty. W wyniku tzw. domniemania doręczenia został on uznany za prawomocny. Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, możliwe, iż po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty i podniesieniu zarzutu przedawnienia synowi sprawę uda się wygrać.
Kolejnym krokiem z Pani strony winno być wezwanie wierzyciela oraz komornika do zwolnienia przedmiotowego samochodu spod egzekucji. Jeżeli nie zostanie ta czynność dokonana to powinna Pani wystąpić z pozwem o zwolnienie przedmiotowego samochodu spod egzekucji.
[wazne]Zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.[/wazne]
Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia, w którym osoba trzecia faktycznie dowiedziała się o naruszeniu jej prawa (por. wyrok SN z 12 grudnia 2007 r., V CSK 275/07, LexPolonica nr 2794800, niepubl.). Jest to termin prawa materialnego o charakterze prekluzyjnym, nie podlega przywróceniu (por. uzasadnienie uchwały SN z 17 lipca 2007 r., III CZP 57/07, LexPolonica nr 1507642, OSNC 2008, nr 9, poz. 97).
O ile racja w niniejszej sprawie jest w mojej ocenie po Pani stronie o tyle nie można wykluczyć w niniejszej sprawie, iż wierzyciel wystąpi z tzw. skargą pauliańską. Zgodnie z art. 527 Kodeksu cywilnego gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.