Bez kategorii

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego przez Komornika

Parę lat temu mój wtedy mąż nie zapłacił rachunku za telefon. W między czasie rozeszliśmy się. W banku jednak pozostało wspólne konto. Parę dni temu komornik sądowy zajął z tego konta dług wraz z odsetkami. Czy to prawne i co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności jak najszybciej powinna Pani zaprzestać przelewania jakichkolwiek środków na przedmiotowy rachunek bankowy. Zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.
Naruszenie prawa chronionego w myśl art. 841 k.p.c. następuje z chwilą jego zajęcia. Zasadny jest pogląd, że do tego czasu powództwo wytoczone na podstawie art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego byłoby przedwczesne (por. E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne…, t. 1, s. 353). Niestety powództwo to jest dosyć skomplikowane pod względem swej konstrukcji i bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika raczej się nie obejdzie.
Natomiast możliwe, iż sprawę można rozwiązać w sposób mniej skomplikowany pod warunkiem zatrzymania dopływu środków na rachunek bankowy oraz jeżeli kwota zgromadzonych na rachunku środków nie przekracza kwoty 10 000 zł. Mianowicie w chwili obecnej powinna się Pani skontaktować z bankiem i zażądać zwolnienia kwoty wolnej od egzekucji. Zgodnie z art. 54 Ustawy prawa bankowe Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
Przy czym środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w powyżej, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.
Należy podkreślić, że środki pieniężne są wolne od zajęcia do ustawowo określonego limitu tylko w przypadku ich przechowywania na rachunku oszczędnościowym, a w razie dokonania wypłaty z tego rachunku nie są już chronione przed zajęciem.
Zwrot “zwolnienie od zajęcia” nie może być utożsamiany z “wyłączeniem spod egzekucji”, a więc podjęcie przez posiadacza środków z rachunku nie wyklucza następnie ich zajęcia przez komornika na zasadach egzekucji z ruchomości. Sformułowany w tym przepisie zakres ochrony przed egzekucją nie odnosi się do środków gromadzonych na innych kategoriach rachunków bankowych, które nie są rachunkami oszczędnościowymi. Nie dotyczy np. rachunków bieżących lub pomocniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.