Bez kategorii

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Niemal trzy lata temu wniosłem sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu rejonowego. Sąd rejonowy odrzucił mój sprzeciw powołując się na to, iż w sposób niepełny uzupełniłem braki formalne sprzeciwu. W wyniku wniesionego zażalenia sąd okręgowy uchylił przedmiotowe postanowienie. Obecnie otrzymałem pismo powoda adresowane do sądu rejonowego z żądaniem wyznaczenia terminu rozprawy. Czy po tylu latach w związku z uchyleniem postanowienia faktycznie sprawa jest jeszcze nie zakończona ?

Jak wynika z opis sprawy złożył Pan zażalenie na postanowienie sądu rejonowego odrzucający wniesiony przez Pana sprzeciw od nakazu zapłaty w związku z nieuzupełnieniem jego braków formalnych. W wyniku złożonego zażalenia sąd okręgowy uchylił postanowienie sądu rejonowego.
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego zażalenie jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżania postanowień sądu I lub II instancji wydanych w kwestiach formalnych (nierozstrzygających co do istoty sprawy) oraz zarządzeń przewodniczącego.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Uchylenie postanowienia powoduje jego swoistą likwidację z obiegu prawnego. Tym samym w wyniku postanowienia sądu okręgowego akta wróciły do sądu rejonowego, który to powinien następnie wyznaczyć termin właściwej rozprawy w celu rozpoznania wniesionego przez Pana sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Wniosek Powoda w zakresie żądania wyznaczenia rozprawy jest w pełni uzasadniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.