Bez kategorii

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Dostałam upomnienie i wezwanie do zapłaty należności z tytułu niepłacenia abonamentu rtv. W okresie, na który jest wystawione upomnienie byłam w myśl przepisów uprawniona do zwolnienia z płacenia tegoż abonamentu. Faktu, że jestem uprawniona do ulgi nie zgłosiłam w odpowiednim czasie. Kwota do zapłacenia jest niewiele niższa od mojej emerytury, nie jestem w stanie jej zapłacić, a ponadto nie widzę powodu, aby płacić za okres, w którym przysługuje mi zwolnienie. W związku z tym zapytuję czy mam jakąś możliwość, aby nie płacić naliczonych zaległości, co powinnam zrobić ?

Ustawa o opłatach abonamentowych wskazuje stosunkowo szeroki krąg osób, którym przysługuje zwolnienie z płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego. Przedmiotowa ustawa wprowadza jednak zasadę, iż zwolnienia określone w ustawie przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.
Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.
Mając, więc na uwadze przepisy ustawy wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu jest uzasadnione a ustawa nie daje możliwości anulowania tej opłaty wstecz. Zgodnie natomiast z art. 10 Ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu.
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W wniosku powinna Pani wskazać na Pani ciężką sytuację materialną oraz jednocześnie przedstawić dowody na przysługujące Pani zwolnienie z tych opłat i wskazać okoliczności z powodu których nie zgłosiła Pani tego faktu w placówce pocztowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.